Meteen naar de inhoud

Brief aan Korpschef mbt stage studenten tijdens crisis.

0623 – 114039
bezorgdedienders@gmail.com
www.bezorgdedienders.nl

Den Haag, 22 maart 2020.

Geachte heer Akerboom / Beste Erik,

In een wereld waarin de aandacht was gericht op economische/financiële weerbaarheid, pensioenen, klimaat, (inter)nationale veiligheid etc., werden wij uit volkomen onverwachte hoek verrast door een ‘onzichtbare vijand’ die onze samenleving verlamt.

Op meer dan pijnlijke wijze werd duidelijk dat onze maakbare samenleving niet zo maakbaar is, in ieder geval niet door de mens, als wij wel dachten.

Die onzichtbare vijand legt wereldwijd de kwetsbaarheid van onze samenleving bloot en dwingt tot het treffen van rigoureuze maatregelen. Maatregelen die impact hebben op die samenleving, in het bijzonder op de drie pijlers veiligheid, zorg en onderwijs en de daaraan verbonden beroepsgroepen.

Te denken valt daarbij aan o.a. de volgende maatregelen:

  • Cancelen Formule-1 races;
  • Cancelen Invictus Games;
  • Cancelen Eurovisie Songfestival;
  • Cancelen EK-voetbal;
  • Cancelen Cito-eindtoets lager onderwijs;
  • Sluiten van onderwijsinstellingen;
  • Cancelen Koningsdag;
  • Uitstellen overdracht korpsleiding en afscheid KC etc.

Evenementen en maatschappelijke verplichtingen waar door heel Nederland en in veel gevallen zelfs door de hele wereld, naar werd uitgekeken. Ingrijpende (en voor sommigen aangrijpende)maatregelen in de samenleving om de pandemie zoveel mogelijk te beteugelen. Het is niet ondenkbaar dat er daarnaast door onze overheid, aanvullende maatregelen aangekondigd zullen worden die onze ‘bewegingsvrijheid’ nog meer gaan beperken.

In contrast daarmee staat het besluit van het NSGBO, om te sturen op het doorgang laten vinden van de examens van de politiestudenten. Gevolg daarvan is, dat er op diverse reguliere bureaus aanzienlijke aantallen studenten met hun begeleiders geplaatst worden, om de praktijkstages te volgen.

Om hun doelstellingen te behalen, dienen de studenten controles en werkzaamheden in het publieke domein te verrichten, waarbij er veelvuldig contact met burgers wordt gemaakt. Door onze overheid worden dergelijke contacten juist sterk ontraden en heeft men daar regelgeving aan verbonden. Reden waarom er ook in principe geen alcoholcontroles worden gehouden en het aanhouden van verdachten indien mogelijk wordt uitgesteld.

Onverwacht voordeel in deze bijzondere situatie is, dat door de van overheidswege genomen maatregelen en het cancelen van de genoemde evenementen, er minder acute politie-inzet noodzakelijk is.

Mede daardoor hebben de teamchefs de gelegenheid om zo min mogelijk medewerkers op de reguliere bureaus te laten verblijven en thuis te laten werken, om zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken.

Veel teamchefs worden niet blij, wanneer er vervolgens aanzienlijke aantallen studenten vanuit het gehele land (waaronder ook Brabant) op hun bureaus geplaatst worden. In het land leverde dat al fricties op, zeker wanneer er van ‘bovenaf’ gedwongen wordt om de studenten op basis van afspraken in het NSGBO toch in de bureaus te huisvesten.

Het dwangmatige karakter in combinatie met het voorbij gaan aan legitieme bezwaren, waardoor het gevoel van ontnemen van verantwoordelijkheid ontstaat, veroorzaakt onrust en irritaties binnen de politieorganisatie. Dat is altijd ongewenst, maar zeker in een uitermate bijzondere periode als deze, waarin we de loyaliteit van medewerkers keihard nodig hebben en moeten koesteren.

Deze geluiden bereiken ons als Platform Bezorgde Dienders en zijn de aanleiding van deze mail aan de korpsleiding.

Erik, wij beseffen de noodzaak van de instroom van nieuwe collega’s, in verband met de schrijnende tekorten, zeker in de nabije toekomst. Ons inziens mogen die tekorten (waarvan overigens al jaren bekend was dat dat moment zou aanbreken) geen aanleiding zijn, om lichtvaardig om te gaan met de veiligheidsrisico’s waarmee wij op dit moment te maken hebben.

Uitstel betekent geen afstel. Wanneer de studenten later met de stage zouden aanvangen, zou dat betekenen dat zij extra gelegenheid hebben om, al dan niet onder begeleiding op afstand, zich meer theoretische kennis eigen te maken. Wellicht in een wat kortere periode kan de praktijkstof in gecomprimeerde vorm worden behandeld. Om met de woorden van de minister van onderwijs te spreken, “Het is even niet anders”.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de aanwezigheid van studenten door ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus, op een later tijdstip harder nodig is dan nu het geval is.

Er is in de hele wereld nog nooit zoveel geïmproviseerd als op dit moment op velerlei vlakken wordt gedaan. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen daar om. Ons inziens geeft de politie-organisatie een verkeerd signaal af wanneer wij nu vastgeroest blijven in protocollen.

In dat kader verwijs ik naar het op pagina 3 ingevoegde bericht, afkomstig vanuit één van de eenheden, waar men zich kennelijk gedwongen zag om, ons inziens terecht, op voorhand al maatregelen te nemen. Wij verzoeken de korpsleiding hierbij om te bewerkstelligen dat al de eenheden de vrijheid krijgen om een dergelijke oplossing te creëren.

Ter informatie melden wij dat wij deze casus op donderdag 19 maart 2020 ook voorgelegd hebben aan de voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR), dhr. Rob Den Besten. Tot heden hebben wij nog geen terugkoppeling vanuit de COR ontvangen. In verband met het feit dat besluitvorming in dit geval op korte termijn noodzakelijk is, leggen wij het ook aan u voor.

————————————

Pag 3.

Collega’s,

X gaat het examen balie, verkeer en handhaven annuleren. Een groot aantal aspiranten tertiel 3 zitten nu thuis. Wat hen nu rest is flink aan de theoriestudie, in huis of om huis sporten, taalperfect, profchecks enz. Het is nu niet anders. Voor de collega’s die gepland stonden in het land te examineren…vanwege onnodige of niet verantwoorde bewegingen van noord naar zuid zijn die examens geannuleerd.

Voor handhaven zien we allemaal dat de middelen/activiteiten niet voor handen zijn, horeca en evenementen. Vanaf half april staat dat examen gepland. Het is niet realistisch te denken dat alles weer draait zoals vanouds.

Vanuit NSGBO wordt gestuurd op het doorgang vinden van examens. Alle andere examens gaan daarom alsnog door. Stuur er dan ook op dat portfolio’s en opdrachten vanuit thuiswerken of aan het bt worden afgerond. De situatie veranderd elke dag, elke week. Dit is de sturing van nu en daar gaan we dan ook maximaal voor.

Pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond.

————————————————-

Met vriendelijke groet,
namens het Platform Bezorgde Dienders

Dolf Mauritz

“Laat uw blik scherp zijn, maar uw woorden mild”

bezorgdedienders@gmail.com
www.bezorgdedienders.nl

2 reacties op “Brief aan Korpschef mbt stage studenten tijdens crisis.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *