Meteen naar de inhoud

Brief aan informateurs en onderhandelaars


www.bezorgdedienders.nl
bezorgdedienders@gmail.com
0622-603803

AAN:   De informateurs W. Koolmees, J.W.R. Remkes
             en onderhandelaars W.B. Hoekstra, S.A.M. Kaag, M. Rutte en G.J.M. Segers.
             Postbus 20018
             2500 EA  DEN HAAG.

             i.a.a. de voorzitters van de fracties van de 2e Kamer,
             woordvoerders politie/justitie van de fracties in de 2e Kamer
             en de Korpschef van de Nationale Politie.

Onderwerp: Financiële positie Nationale Politie.

Katwijk, 7 december 2021.

 

Geachte mevrouw Kaag, geachte heren Hoekstra,
Koolmees, Remkes, Rutte en Segers,

 

We bevinden ons in een tijd waarin een onzichtbare vijand uit totaal onverwachte hoek ons land en de hele wereld in een verlammende greep houdt. Een tijd waarin het demissionaire Kabinet, zonder referentiekader besluiten moet nemen op basis van adviezen en ervaringen o.a. vanuit de wetenschap. En vervolgens zijn er zo’n 17 miljoen Nederlanders die daar een diversiteit aan oordelen op loslaten.

Een lastige klus en als Platform Bezorgde Dienders (PBD) bewonderen wij de mate van volharding waarmee bewindslieden hun werk daarin doen, overigens zonder dat we daar een oordeel aan verbinden. Het is ook in deze hectische tijd, dat u als informateurs en fractieleiders onderzoek verricht om te komen tot een nieuw Kabinet.

De pandemie legde op pijnlijke wijze bloot, hoe bezuinigingen op en bureaucratisering bij de bedrijfsvoering in de zorgsector hebben geleid tot een groot tekort aan “handen aan het bed”. Het is te danken aan de loyaliteit en het improvisatievermogen van al het zorgpersoneel, dat er met kunst- en vliegwerk al het mogelijke gedaan werd en nog steeds gedaan wordt.

In een vergelijkbare situatie verkeert de Nationale Politie. Ook daar is een groot tekort aan handen aan het bed, met name waar het gaat om de uitvoerende politiezorg en opsporing. Reden voor ons om, nu het er naar uitziet dat de onderhandelingen in een serieuze fase zijn beland, onze bezorgdheid met betrekking tot de werkomstandigheden waaronder onze collega’s hun werk verrichten, met u te delen.

Aan alles wat vorm krijgt, gaan ontwikkelingen vooraf. Om inzichtelijker te maken welke factoren o.a. een rol speelden bij de totstandkoming van de huidige inrichting van de politie-organisatie, willen wij u kort schetsen wat daaraan vooraf ging:

In 2010 leek eindelijk het besef door te dringen dat het systeem van 26 korpsen, met ieder hun “eigen” bedrijfsvoering, rechtsposities, korpschef en korpsbeheerder, niet werkte. Ieder korps leefde als het ware voor zichzelf en er was absoluut geen sprake van eenduidigheid in bedrijfsvoering en de uitvoering van politietaken. Die diversiteit aan werkwijzen, werkte met name belemmerend bij (regio)grensoverschrijdende politie-onderzoeken.

Eindelijk zou het “Mexicaanse leger” wat de politie-organisatie inmiddels geworden was, omgebouwd worden tot een efficiënte organisatie die landelijk kon opereren, met aan het hoofd één korpschef, direct onder de minister. De 26 bedrijfsvoeringorganisaties konden worden samengevoegd en afgeslankt, hetgeen theoretisch betekende dat de daardoor vrijgekomen FTE’s overgeheveld zouden kunnen worden naar “blauw”. Via een landelijk functiehuis zou de wildgroei aan functies enorm ingeperkt worden.

Op 21 maart 2011 hebben wij op uitnodiging van de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, op zijn ministerie, voor hem en een aantal ambtenaren een presentatie gehouden over het sterkteverloop van de noodhulp (de diender op straat dus) bij de politie. Tijdens het Kabinet voorafgaande aan het Kabinet van dat moment, was de kaasschaaf al behoorlijk over met name het “blauwe” deel van politie gehaald en die ontwikkeling was toen nog steeds gaande. De laatste dia van de presentatie betrof een overzicht van de Deltawerken als metafoor, met de vermelding dat investeren in veiligheid kostbaar kan zijn, maar van onschatbare waarde is wanneer de burger die bescherming nodig heeft wanneer er een storm als op 31 januari 1953 opsteekt.

In 2011 werd Gerard Bouman, die helaas op 31 juli 2017 overleed, als kwartiermaker aangesteld en in 2012 kwam de nieuwe Politiewet tot stand. Deze wet werd met stoom en kokend water door de 2e en 1e Kamer geloodst en aangenomen. Toen het stof was neergedaald bleek het slechts een geraamte te zijn, waar nog veel omheen gebouwd moest worden. Het geraamte was berekend. Wat er omheen gebouwd moest worden echter niet en zo kwamen de factoren tijd en financiën in de knel.

Op 3 januari 2013 werd Bouman beëdigd als korpschef van de Nationale Politie. Hij kreeg daarbij de opdracht om als het ware een fregat te bouwen, maar kon daarbij slechts beschikken over niet meer dan een jachtwerf voor pleziervaartuigen. Een onmogelijke opdracht die zeker na nog een golf van bezuinigingen, gedoemd was om te mislukken.

Via natuurlijke afvloeiing ontstane vacatures, werden niet meer opgevuld. Men wilde doen geloven dat efficiëntie de reden daarvoor was, maar gezien de recessie waar het land zich in bevond, had het meer de indruk van een bezuinigingsoperatie.

In oktober 2015 maakte Bouman bekend dat hij zijn functie beëindigde met ingang van 1 februari 2016. Op zijn blog schreef Bouman dat zijn besluit hem op dat moment geen opluchting of voldoening verschafte. Genoemde ontwikkelingen zullen ongetwijfeld aan dat gevoel hebben bijgedragen.

Op 1 maart 2016 werd Erik Akerboom als opvolger van Bouman geïnstalleerd. Tijdens een interview voor het dagblad Trouw sprak Akerboom in februari 2016 de legendarische woorden: “Ik zie een korps dat kraakt en dat baart mij zorgen”.

Ook Akerboom begon aan een geweldige uitdaging en ook hij kreeg te maken met de kloof tussen politie en politiek en wederom bezuinigingen die er voor zorgden dat het kraken van het korps niet minder werd. Wederom onder het mom van efficiëntie en met slogans als “we gaan slimmer werken” (zijn we met z’n allen zo dom geweest dan?) werd er verder gereorganiseerd.

Per 1 mei 2020 werd Henk van Essen benoemd tot korpschef Nationale Politie toen hij Akerboom opvolgde die, voor velen onverwacht, vertrok naar de AIVD.

En ook Van Essen stapte niet in een gespreid bed. Het kraken was zeker niet minder geworden en de volgende uitdaging diende zich aan, namelijk de instroom die geen gelijke tred houdt met de uitstroom. Als Platform Bezorgde Dienders vragen wij al vanaf de oprichting van het platform in 2009 aandacht voor de natuurlijke uitstroom die er aan zou komen. Dat was eenvoudig te bepalen aan de hand van de leeftijdsopbouw van het korps.

In ons archief beschikken wij over correspondentie tussen minister en 2e Kamer, waarin vragen beantwoord worden naar aanleiding van het feit dat wij o.a. aan de commissie Veiligheid en Justitie onze zorg omtrent de toekomstige uitstroom meldden. Het antwoord luidde dat de minister dat niet zag als zorg, maar meer als uitdaging om mee aan de slag te gaan.

Inmiddels hebben veel collega’s de organisatie al verlaten en naar verwachting zullen tussen nu en 2027 nog zo’n 14.000 collega’s de organisatie verlaten. Met een opleidingscapaciteit, die weliswaar van 1000 naar 2000 per jaar is opgeschroefd, met een opleidingsduur van ruim anderhalf jaar, leert een eenvoudige rekensom ons dat er in de nabije toekomst een enorm tekort aan politie-agenten zal ontstaan.

Voor die 2000 geschikte kandidaten zijn er jaarlijks tussen de 28.000 en 30.000 sollicitanten nodig, die zich bevinden in een vijver waaruit door diverse vergelijkbare beroepsgroepen wordt gevist. Daarnaast heeft de praktijk geleerd dat een behoorlijk percentage studenten de opleiding voortijdig beëindigd of moet beëindigen.

Het Kabinet is voornemens om jaarlijks 300 miljoen Euro te bezuinigen op de Nationale Politie. In een tijd van grote onderbezetting, zware werk- en roosterdruk, toenemend geweld tegen de politie, onrustbarende toename van cybercrime en dat in combinatie met hetgeen wij hierboven omschreven hebben, is bezuinigen op een politie-organisatie die al met buitenproportionele tekorten te kampen heeft, toch niet uit te leggen aan collega’s en samenleving!

Uit onderzoek dat het adviesbureau PricewaterhousCoopers (PwC) in de eerste helft van dit jaar in opdracht van de Nationale Politie verrichtte, bleek dat het jaarlijks tekort bij de Nationale  Politie nu al kan oplopen tot 200 miljoen Euro. Zonder tegemoetkoming vanuit de overheid zal de politie flink moeten bezuinigen o.a. op de wijkteams waarvan er toch al veel “ontmanteld” zijn.

Geachte informateurs en onderhandelaars, wilt u dat de politieorganisatie nog meer in zijn voegen gaat kraken dan nu het geval is?
Dat gaat met de voorgestelde bezuiniging absoluut gebeuren.

Wilt u dat de politie-organisatie blijft kraken zoals nu het geval is?
Dat kunt u in stand houden door jaarlijks de door het PwC berekende aanvulling van 200 miljoen Euro, aan de Nationale Politie over te maken.

Wilt u dat het kraken beduidend minder wordt?
Dat kunt u bewerkstelligen door de begroting van de Nationale Politie beduidend te verruimen.

Niet om daarmee mensen te belonen, maar om de organisatie in de gelegenheid te stellen om op passende wijze uitvoering te kunnen geven aan zaken die tot heden via houtje-touwtjeconstructies en improvisatievermogen, berustend op veel loyaliteit, tot stand komen.

Wij zijn graag bereid om het bovenstaande mondeling toe te lichten en wensen u veel wijsheid en succes toe bij uw werkzaamheden ten behoeve van de Kabinetsformatie.

Namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz.
Voorzitter

21 reacties op “Brief aan informateurs en onderhandelaars”

 1. Het is te zot voor woorden. Nu nog steeds willen bezuinigen. Ik ben zelf 21 jaar werkzaam bij de politie en heb van die 21 jaar 21 jaar op straat gelopen en deel uit gemaakt van basisteams en specialistische eenheden. Ik heb alles zien krimpen en de zin”meer met minder doen” te pas en onpas gehoord. Efficiëntie mag hier niet meer als noemer weggezet worden. Dit is zo langzamerhand een zinkend schip. Ik zie aan de lopende band ervaren krachten kiezen voor een carrière buiten de politie. Zelf ben ik zwaar gewond geraakt bij de corona rellen en wordt niet goed van de bureaucratie binnen onze organisatie tijdens mij revalidatie, waar mogelijk ondersteun ik mijn collega’s, maar zie op mijn huidge basisteam dat alle wijkteams misschien 2 ervaren krachten hebben daarna komen direct de mensen met 1 jaar ervaring, de rest is net van school en worden zonder ondersteuning in het diepe gegooid. Velen krijgen te maken met zwaar verzet, letsel, bedreiging en een ontsporende maatschappij. Het resultaat ze willen zsm uit het blauw of weg bij de politie. De politie academies zijn een puinhoop. Er is een idee van een opleiding maar meer ook niet en afgelopen jaar is besloten dat er maar gewoon begonnen moet worden. Met een schrijnende tekort aan docenten, gevoel van richting en een wankelend aanname beleid zorgt het nu al voor hoofdpijn bij alle praktijk begeleiders.
  Ik werd zelf afgelopen week geconfronteerd met het feit dat al mijn vakantie was afgekeurd, geen capaciteit. Ik mocht opnieuw iets aanvragen maar dan wel minder dan 2 weken. Tot op heden is niet eens zeker of ik terug kan komen, afgekeurd worden is een reëel gevaar. Van gekkigheid weet men bij de planning niet meer hoe ze het rond moeten krijgen, alle bezuinigingen, geen toekomst visie, sociale onrust, marengo processen doen ons de das om. Een ieder van ons leest met verbijstering dat de politiek als nog wil bezuinigen en dus kennelijk geen zier geeft om ons welzijn nog die van de samenleving die zij horen te dienen. Hopelijk kunnen jullie enig verstand terug brengen in de politieke poppenkast.

 2. Goed stuk, maar het onderstaande gedeelte is mijns inziens niet zo handig.

  “Niet om daarmee mensen te belonen, maar om de organisatie in de gelegenheid te stellen om op passende wijze uitvoering te kunnen geven aan zaken”

  Hiermee geef je kennelijk aan dat het qua beloning van het personeel wel goed zit. Dit zal zo zijn voor de schalen 10 en hoger maar voor de uitvoerenden valt dat echt wel tegen. In een periode waar, de inflatie omhoog schiet en energie-, voedsel- en huizenprijzen omhoog gaan lijkt een redelijke beloning toch wel nodig. Nu zijn wij niet zo mediageniek als de onderwijzers lobby maar die behalen nu wel al meerdere keren een resultaat. Misschien moeten wij toch vaker aan de talkshow tafels verschijnen met een goed verhaal. Brieven aan de oude “nieuwe regering” schrijven is goed maar vorige cao’s laten zien dat de resultaten in ieder geval niet geleid hebben tot een goede loonsverbetering. Sterker nog, de inflatie ging veelal harder omhoog. Dus ook de mogelijkheid om te stoppen met werken, betaald uit eigen zak, raakt steeds verder uit zicht. Want eerder stoppen met dit en komend personeelstekort zal er bij de ” nieuwe ” minister zeker niet in zitten. Misschien een punt voor de komende gesprekken, als de “nieuwe” regering daartoe genegen is.

 3. Nette brief die voor 200% waar is. En die voor nu meer dan noodzakelijk is.
  Buiten deze noodzakelijke financiële injectie moeten we ook blijven hameren op de pensioen leeftijd. maar al te vaak zien we dat de oudere collega’s, om in de termen te blijven, krakend en piepend de finish halen. Waar vroeger respect was voor de oudere collega’s en ze uit de wind werden gehouden. is er ondertussen( de goede niet te na gesproken) een categorie managers aan de leiding die de ouderen zodanig ” opjagen” dat ze voor de finish uitvallen.

 4. Opleiding van ruin anderhalf jaar? Het zijn 8 kwartielen van 12 weken oftewel totaal 96 weken. Je kunt eerder zeggen van bijna 2 jaar. En dan moeten de collega’s startbekwaam zijn. Dus dan .moeten zij nog gekoppeld worden aan een ervaren collega en kunnen zij nog lang niet alles. En dan komt ook gelijk de vraag: Aan welke ervaren collega’s. Ik zie de teams steeds jonger worden met weinig straatervaring. Ik maak mij ernstig zorgen waar dit op uit gaat lopen.

 5. Top stuk. Weten we allemaal. Het inzicht werd op de (1 van de drie) opleidingsschool Apeldoorn (RP) al gegeven in 1976. Als de politiek niet ingrijpt hebben we over 40 jaar!! Hetzelfde probleem (massaal politie opleiden) weer! Hoe waar! In 1986 in Donkerbroek bij een vergadering van de bond ACP dit weer op tafel gebracht. Daarna bijna ieder jaar! De politiek heeft geen boerenverstand! Je kunt hun niet kwalijk nemen dat ze het dus niet gebruiken.
  Veel werk blijft liggen (durft de leiding niet erkennen) en de burger staat in de kou. Bureaus dicht of beperkt open. Dus minder aangiftes! Conclusie leiding is kijk eens hoe goed we werken!
  Geen buurtafent te bekennen. Is weg of (te) veel op bureau / noodhulp. Ik ben er gelukkig al een poosje uit maar heb te doen met de collega’s die onder veel moeilijker omstandigheden moeten werken
  De echte ondermijning van de rechtstaat komt niet eens uit de onderwereld maar uit de bovenwereld! Het ergste is dat ze (politiek en politietop) het niet eens beseffen omdat, zoals is gezegd, ze het gezonde boerenverstand ogenschijnlijk niet eens hebben.
  Vriendelijke groet, Albert Leeraar ( ik heb een hekel aan anoniem ;<)

 6. Keurig nette brief Dolf.
  Wat mij betreft had er iets meer nadruk gelegd kunnen worden op het feit dat de aanwezige vertrouwde loyaliteit sterk aan het afnemen is, bij met name de werknemers die al langer dienen en jaar na jaar worden genegeerd door de politiek. Dat gaat de politiek op den duur echt opbreken.
  Het is een smeulende veenbrand, die bij een ongunstige (tegen-)wind kan oplaaien tot een inferno.

 7. Di is een mooie brief met leuke vergelijkingen erin. De jknelpunten herken ik zeker. Je gaat echter helemaal voorbij aan het feit dat wij een cao hebben die afloopt, en dat we te maken hebben met een enorme inflatie en kostenverhoging, waardoor de koopkracht van de politiecollega s enorm onder druk komt te staan en terugloopt. Dat is alleen te compenseren met een behoorlijke loonsverhoging , alleen al om de inflatie teniet te doen. Jammer dat ik daar niets over terug zie.
  Komen we met een steeds toenemende werklast ook financieel nog niet eens uit. Dat gaat het ziekteverzuim alleen maar laten oplopen, met alle gevolgen van dien.
  Je kunt niet volstaan met het een te benoemen en het andere te verzwijgen

 8. Ik heb zo onderhand na bijna 43 dienstjaren, en na alles wat ik in het verleden reeds heb meegemaakt, geen enkel vertrouwen meer in het kabinet en de overheid. Een en al poppenkast!
  Er wordt van alles beloofd maar er komt helemaal NIETS van terecht.
  Het enige waar ik nog naar uitkijk, is hoe ik zo snel mogelijk met pensioen kan wat financieel enigszins mogelijk is.
  Ik ben het zat om voor de gek te worden gehouden.
  Ik heb het te doen met de collega’s die nog vele jaren te gaan hebben.

 9. Tja, diverse collega’s maken nu opvallend gebruik van RVU en dan ook nog eens de uitgeklede versie van 3 jaar! Collega’s zijn niet zat van het werk, maar hoe er met hen wordt om gegaan door de organisatie. Het is ook opvallend dat “jonge” collega’s de organisatie na enkele jaren verlaten, loyaliteit is er niet meer zo. Veelal geven zij aan hoe de organisatie met hun omgaat de reden is om een andere job te nemen.
  Politievrijwilligers zijn het zat, ook hier de veel gehoorde klacht hoe de organisatie met hen omgaat!
  Noodhulp kan met kunst en vliegwerk de diensten amper rondbreien. Zelf werk ik bij ondersteunende diensten, verkeer, maar steeds vaker worden wij door OC ingezet voor een opdracht doe eigenlijk voor noodhulp is.

  Kortom de werkdruk is onacceptabel hoog, ziekteverzuim loopt op. (Helaas)

  Het niveau van de verse opgeleide collega’s is bedenkelijk, zij worden het diepe ingegooid en red je maar. Begeleiding is op papier is er maar in praktijk….???

 10. Ik lees een opsomming van feiten verdeeld over de afgelopen jaren plaats gehad hebbende onder respectievelijke politiechefs.
  Ik lees ook dat er veel meer uitstroom dan instroom gaat plaatsvinden de komende jaren.
  Eens temeer een reden/noodzaak om zittende politiemensen (60+) vooral zo lang mogelijk te laten werken.
  Ik vrees dan ook dat de slogan “Politieman, – vrouw tot 62 jaar” zal waarschijnlijk een utopie blijven. Of heb ik wat gemist?
  Blijf gezond allemaal en fijne feestdagen!

 11. Goeie brief Dolf. Maar had wat mij betreft nog stelliger gemoeten.
  Nu al en ook de afgelopen jaren en zeker richting 2024 en 2025 zullen veel zaken NIET meer door de Politie gedaan kunnen worden. De burger zal niet meer kunnen vertrouwen op het oppakken van overtreders. TV programma’s geven nu al inzicht in zaken die de Politie niet oppakt terwijl dit wel zou moeten! Het geloof in de Politie zakt verder richting vriespunt!

 12. Goed dat ook jullie aan de bel blijven trekken en wederom duiden waar het probleem begonnen is en waar het eindigt.
  De zaak draait op loyaliteit en improvisatievermogen, wel goed om te onderkennen dat de nieuwe generatie een andere loyaliteit heeft dan de mensen uit de generatie X. Dat zou wel eens eens een extra dimensie kunnen zijn in het probleem van bezetting en improvisatie voor de toekomst. Ik hoop dat het licht eindelijk eens gaat branden in de nog lange tunnel.

 13. Hulde Dolf c.s.
  Snedig, bondig en tóch allesomvattend dit stuk…
  Hopelijk mogen jullie bij de juiste beslissers aanschuiven om hen met nóg meer feiten te overtuigen van je grote gelijk.
  Mochten de huidige ‘formaterende partijen’ onverhoopt geen gehoor geven (hetgeen ik schandalig zou vinden!)?
  Ga dan zéker te rade bij de SP, daar vinden jullie beslist gehoor en steun!

  Oprechte dank voor jullie niet aflatende uitspanningen!
  Fijne feestdagen!

  Jos Debets
  (inmiddels pensionado.)

 14. Hulde Dolf c.s.
  Snedig, bondig en tóch allesomvattend dit stuk…
  Hopelijk mogen jullie bij de juiste beslissers aanschuiven om hen met nóg meer feiten te overtuigen van je grote gelijk.
  Mochten de huidige ‘formaterende partijen’ onverhoopt geen gehoor geven (hetgeen ik schandalig zou vinden!)?
  Ga dan zéker te rade bij de SP, daar vinden jullie beslist gehoor en steun!

  Oprechte dank voor jullie niet aflatende inpanningen!
  Fijne feestdagen!

  Jos Debets
  (inmiddels pensionado.)

 15. Prima stuk Dolf.
  Dit is de kern waar het om draait. Het (nieuwe)kabinet blijft wegkijken en zien niet in wat zij de afgelopen jaren hebben aangericht.
  Hopelijk komen zij nog tot inkeer.
  Ga vooral door met het schrijven van dit soort brieven aan het kabinet.
  Groetjes,
  Peter

 16. Prima brief Dolf en collega’s ! Afgelopen weekend heb ik me toch afgevraagd hoe het kon gebeuren dat ‘we’ als Nederland een schilderij voor 150 miljoen kunnen (en vooral willen) aanschaffen in deze tijden.

 17. Goed stuk Dolf,

  Maar ik vrees dat weer een-roepende-in-de-woestijn-actie wordt. Voor de camera zullen ze weer met politieke wolligheden alles recht praten en zodra de lampjes uitgaan bekonkelen ze weer van alles, maar wij worden er niet beter van.
  Hoe tover je in korte tijd voldoende personeel tevoorschijn??!! Het beroep zal (nog) aantrekkelijker moeten worden gemaakt dit met het oog op een steeds dunner wordend arbeidspotentieel.
  Ga vooral door. Wie weet gaan bij sommige toch nog het licht branden.

  Groetjes Theo

 18. Ik heb niet de verwachting dat het tij gekeerd wordt.

  Sinds Thatcher en Reagan marktwerking hebben gepropagandeerd, heeft er een kaalslag in de publieke sector plaatsgevonden.
  Marktwerking in de zorg
  Politie moet vooral slim gaan werken…
  Volkshuisvesting hield op te bestaan.

  Verder was het al sinds de jaren zeventig/tachtig beken dat de leeftijdsopbouw binnen de politiekorpsen niet deugden.

  Wat heeft men hieraan gedaan?? Nu het eigenlijk al te laat is, is men een paar jaar geleden begonnen met inventariseren wie er nu binnen afzienbare tijd met pensioen gaat.

  Ook neemt de bevolking in aantal toe, dus ook het aantal incidenten . Net als dat de bevolking steeds ouder wordt, dus ook de vraag naar medische zorg groeit
  Oh ja, MANTELZORG vergeet ik even… Overbelaste mensen die voor familieleden moeten zorgen naast hun werk en hun eigen gezin… En hup duizenden verpleeghulpen konden vertrekken…

  Maar men heeft Economische Groei boven alles gezet! Dat was het belangrijkste… Waar dit allemaal toe heeft geleid… De bankencrisis, veroorzaakt door CORRUPTE BANKIERS!
  En wie heeft er voor betaald??? De publieke sector, de gewone man.

  Daar betalen we nu de prijs voor..
  Let wel, dat In de Bijbel staat geschreven: Niet geld, maar de Liefde voor geld, is de wortel van alle kwaad…

  Na 43 jaar dienst heb ik geen hoop meer….

  Bianca Groffen
  Volledig RPU pensionado….

 19. We moeten het veel dramatischer brengen. We durven het niet te zeggen maar we zijn eigenlijk al failliet als politie.
  Duizenden zaken met bekende daders die blijven liggen, aangiftes waarmee niets gedaan wordt, wijkagenten die niet meer de wijk in kunnen omdat ze in de noodhulp worden ingezet, studenten samen op de auto in de noodhulp, de veiligheidssterkte die regelmatig niet meer wordt gehaald en ga zo nog maar een paar uur door. Uiteindelijk krijgt een land de politie die het verdient. Het is te gek om over te praten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *