Meteen naar de inhoud

Interview Minister / Platform Bezorgde Dienders

Interview Minister / Platform Bezorgde dienders

 

1) Het kabinet heeft een akkoord gesloten met de vakcentrales over 5,05% loonsverhoging en eenmalig € 500. Hiertegenover staat een versobering van de pensioenen. Is dit geen sigaar uit eigen doos?

Bij onderhandelingen worden altijd “zoet en zuur” tegen elkaar uitgeruild. Het kabinet heeft begin juli met de ambtenarencentrales een aanpassing van de pensioenregeling afgesproken. Door deze aanpassing hoeven zowel de werknemers als de werkgever minder pensioenpremie te betalen. Wat de werkgever bespaart aan pensioenpremie wordt gelijk weer in loon gestopt. Daarbovenop stelt het kabinet in totaal 3,25% salarisverhoging beschikbaar, plus de € 500,- eenmalige uitkering voor iedere actieve politiemedewerker. Ik noem dat bepaald niet een sigaar uit eigen doos. Samen met de 0,8% loonsverhoging die al per 1 januari 2015 naar aanleiding van pensioenafspraken is uitgekeerd stijgt het salaris van iedere politiemedewerker in twee jaar dus met 5,05%. Bovendien zal het nettoloon van de medewerkers ook nog eens gemiddeld 0,5% extra stijgen doordat de medewerker zelf ook minder pensioenpremie betaalt.

2) Maar snapt u dan niet dat de zoveelste verslechtering van hun pensioen gevoelig ligt, met name voor de jongere categorie collegae die nu dan weliswaar meer overhouden, maar “aan het einde van de rit” een lager bedrag in de pensioenpot hebben?

Natuurlijk snap ik heel goed dat dat gevoelig ligt. Er gebeurt de laatste jaren heel veel op het gebied van pensioen. En het is ook een vrij technisch onderwerp. Maar als ik het zo simpel mogelijk probeer uit te leggen dan is er nu afgesproken dat pensioenen in de toekomst niet meer worden geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling maar op basis van de prijsontwikkeling. Als je die twee over de afgelopen veertig jaar tegen elkaar afzet dan blijkt dat er maar weinig verschil tussen zit. Het is dus maar de vraag of dit slechter uitpakt. Bovendien moeten we helaas onder ogen zien dat de pensioenen de afgelopen jaren helemaal niet geïndexeerd konden worden en dat het maar de vraag is of dat de komende jaren anders zal zijn.

Als ik kijk wat het kabinet tegenover deze aanpassing aan extra loonruimte beschikbaar heeft gemaakt dan vind ik het een fair deal. Ook voor de politie. En dat vinden drie van de vier ambtenarencentrales kennelijk ook anders hadden ze er niet mee ingestemd.

3) Waarom heeft het kabinet met de ambtenarencentrales gesproken en niet met de politiebonden. Die gaan toch over de politie-cao?

Aan verschillende cao-tafels was een impasse ontstaan. Het kabinet wilde deze impasse doorbreken. Omdat de pensioenregeling niet alleen van politieambtenaren is moeten daarover met veel meer sectoren afspraken gemaakt worden. Daarom is het kabinet het gesprek met de ambtenarencentrales en andere werkgevers aangegaan.

4) Voor politiemensen gaat het niet alleen om loon. Zij willen ook dat er in een CAO politie specifieke afspraken worden gemaakt. Waardering voor het zware werk is minstens zo belangrijk. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Daar ben ik het helemaal mee eens. En daar wil ik ook graag over praten. Alleen dan moet je wel met elkaar aan tafel gaan zitten om dit soort zaken te bespreken. Tot nu toe weigeren de politievakbonden dat.

Bij onderhandelingen hoort dat je bepaalde zaken wat zwaarder aanzet. Maar we moeten niet doen alsof de werkgever de afgelopen jaren niets heeft gedaan als het gaat om waardering en erkenning van de zwaarte van het politievak. Denk bijvoorbeeld aan de OVW periodieken, het nieuwe uniform, het nieuwe dienstwapen, de aanpak van PTSS en de trainingen mentale weerbaarheid. In mijn cao-inzet zit ook een voorstel voor verlenging van het aantal trainingsuren. Ik kan me voorstellen dat bonden een afspraak daarover net even anders willen. Daar kun je in onderhandelingen altijd over praten maar dan moet je wel aan tafel komen.

5) Vindt u echt dat politiemensen tot hun 67e moeten blijven werken?

Iedereen zal langer door moeten werken dan nu, ook de politie. Tegelijk begrijpt iedereen dat je bepaalde functies binnen de politie niet tot je 67e kunt blijven vervullen. Alleen de oplossingen die we daarvoor in het verleden hebben bedacht voldoen niet meer voor de toekomst. Mijn inzet is daarom om tot een nieuw stelsel te komen met als uitgangspunt dat wij in politiemensen blijven investeren, zodat zij vitaal tot de AOW-leeftijd kunnen doorwerken, binnen of buiten de politieorganisatie. Eerder stoppen met werken moet mogelijk blijven maar meer als een individuele keuze. In een dergelijk nieuw stelsel zou sprake moeten zijn van een evenredige verdeling van de lusten en lasten over de generaties.

6) Zoals in de petitie aangegeven, begrijpen wij dat er “langer uit de pensioenruif gegeten wordt” en dat de werkende Nederlander twee jaar langer moet doorwerken om dat op te vangen. De diender is echter “meegeschoven” in dat proces en moet eveneens werken tot zijn 68e levensjaar. Dat zijn geen 2, maar 7 jaren langer werken. Los van het feit dat je jezelf kunt afvragen of iemand boven de leeftijd van 60 jaar nog wel in staat is, om de fysieke veiligheidstaken die van de diender verwacht worden uit te voeren, vragen wij u hierbij of het niet chiquer zou zijn om een overgangsregeling te creëren?

Het opschuiven van de AOW-leeftijd kent een overgangsregime en gebeurt geleidelijk de komende jaren. Zoals hiervoor al gezegd begrijpt iedereen dat je sommige functies binnen de politie niet onbeperkt kunt blijven vervullen. Mede hierom hebben we met de vakbonden in het verleden afspraken gemaakt om eerder uit te kunnen treden dan de AOW-leeftijd, zoals de levensloopbijdrage en de TBF . Die afspraken gelden nog steeds. Het is dus niet zo dat een politiemedewerker opeens 7 jaar langer moet doorwerken dan eerst. Wel schuiven die afspraken mee met het maatschappelijk breed opschuiven van de pensioenleeftijd. Wat daarbij overigens opvalt is dat maar weinig politiemensen de toelages die bedoeld zijn om eerder uit te kunnen treden ook opzij zetten.

 

7) U kunt toch niet een diender na een carrière van 40 jaar als politieagent op straat (niet iedereen wordt korpschef) met een overvolle “harde schijf”, elders binnen de politieorganisatie tewerkstellen of laten omscholen om een ander vak te leren? Dat doet denken aan de situatie dat iemand een waakhond aanschaft die de baas en zijn goederen prima bewaakt, maar naar het asiel wordt gebracht wanneer hij door ouderdom niet meer in staat is om te doen waarvoor hij was aangeschaft. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

En dat is ook niet de bedoeling. Waar wij naar toe willen is een loopbaanbeleid waarin medewerkers zich gedurende hun loopbaan continu blijven ontwikkelen en inzetbaar blijven voor werk binnen maar ook buiten de politieorganisatie. Medewerkers moeten daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen. De werkgever moet de randvoorwaarden en faciliteiten bieden zodat ze die verantwoordelijkheid ook kunnen nemen. Al s je naar een dergelijk systeem toegaat moet je natuurlijk wel onderscheid maken tussen medewerkers die net beginnen en medewerkers met 40 dienstjaren. Dat vraagt om een goed overgangsbeleid.

Tegelijk vind ik dat, zeker als je in een reorganisatie iedereen een werkgarantie geeft, je van medewerkers mag verwachten dat ze de flexibiliteit hebben om ander werk te accepteren dan ze 40 jaar hebben gedaan maar waarvoor ze ook geschikt zijn of geschikt zijn te maken. En ik vind dat u die diender met 40 dienstjaren tekort doet. Op die harde schijf staat heel veel kennis en ervaring die ook in andere functies kan worden gebruikt. De politie is een grote organisatie . Daarbinnen is veel mogelijk. Maar ook buiten de politie hebben die kwaliteiten waarde.

8) Waarom wilt u het aantal vrije weekenden verlagen?

Eerder heb ik de bonden al geschreven dat het beperken van de vrije weekenden wat mij betreft van tafel is. Dat neemt niet weg dat politieinzet nu eenmaal veel in de avonden en weekenden wordt gevraagd. Vanuit maatschappelijk en werkgeversoogpunt is het dan wel lastig dat juist de politierechtspositie daar forse beperkingen aan stelt. Mijn streven is om dit soort zaken niet in de rechtspositie in beton te gieten maar dat een kwestie tussen medewerker en leidinggevende te laten zijn. Zijn er medewerkers die er voor kiezen om veel weekenden te willen werken dan moet dat kunnen. Andere medewerkers willen misschien een functie waar ze juist minder in de weekenden werken vanwege bijvoorbeeld kinderen of de baan van hun partner. Ook dat moet bespreekbaar zijn. Feit blijft natuurlijk wel dat je als politieambtenaar voor een vak kiest waar werken in de avond en de weekenden bij hoort.

9) Dat klinkt heel mooi maar feit is dat die avonden en weekenden op de schouders van te weinig liggen?

Daar heeft u een goed punt. Daarom heeft de korpschef in overleg met mij besloten om de instroom vanaf dit jaar weer te gaan verhogen. En misschien moet we dat eerst beter op orde hebben voordat we een afspraak over weekenden kunnen maken. Ik heb de bonden in mijn laatste brief ook al laten weten dat het beperken van het aantal vrije weekenden wat mij betreft van tafel is.

10) Ons inziens is het ook een zwaktebod en heeft het meer te maken met capaciteitsmanagement. Het bijzondere vak dat wij hebben, is met weinig andere beroepsgroepen te vergelijken. Bij sommige beroepsgroepen wordt ervoor gekozen om ook in de weekenden geld te verdienen aan de burger, gewoon omdat dat het meest geschikte moment is. De aanwezigheid van de politie in het weekend is vanuit een totaal andere invalshoek. De maatschappij vraagt namelijk dat de veiligheid (ook die van de mensen die op dergelijke momenten hun waren aanbieden) zo goed mogelijk gewaarborgd wordt . Wanneer er meer weekenden gewerkt zouden worden, zou dat inhouden dat de kosten voor onregelmatigheidstoeslag aanzienlijk hoger zouden worden. Waar zou u dat geld vandaan halen?

Die weekenddiensten worden nu ook gedraaid dus ik zie niet in dat dat meer geld gaat kosten. Je wordt wel flexibeler in je planning en je laat meer ruimte aan het gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

 

11) Zoals u weet is het niet ons terrein, maar als Platform Bezorgde Dienders willen wij met betrekking tot de procentuele verhoging over de gehele linie het volgende opmerken:

De verschillen tussen de anciënniteiten in de hogere salarisschalen zijn beduidend groter dan die verschillen in de lagere salarisschalen. Anders gezegd, per trede omhoog ontvangt de werknemer in de hogere salarisschaal een hoger bedrag dan de werknemer in een lagere schaal. Zonder de werknemers in de hogere salarisschalen tekort te willen doen, willen wij als Platform Bezorgde Dienders in overweging geven om “voor deze ronde” de mogelijkheden voor een z.g. “getrapte” salarisverhoging eens te onderzoeken. Die zou er als volgt uit kunnen zien:

t/m schaal 9                      6,5 % Schalen 10 t/m 12           4    % Boven schaal 12               3    % Daarmee wordt bereikt dat de doelgroep “die vooraan in de linie staat” (en in welke categorie zich de meeste collegae bevinden die het in financieel opzicht niet breed hebben), een acceptabele verhoging tegemoet kunnen zien en dat ook de werknemers in de hogere loonschalen er feitelijk behoorlijk op vooruit gaan. Hoe staat u daar tegenover?

Voor deze CAO heb ik ingezet op een salarisverhoging waarbij alle medewerkers naar verhouding in gelijke mate profiteren van de beschikbare loonruimte. Dat kan in mijn ogen het beste door voor iedereen een gelijk percentage af te spreken. De nullijn gold immers ook voor alle salarisschalen. Juist voor de doelgroep in de frontlinie hebben we, ondanks de nullijn, in de vorige CAO iets extra’s kunnen doen door het introduceren van de OVW-periodieken. Inmiddels profiteren al zo’n 28.000 medewerkers van deze periodieken die kunnen oplopen tot zo’n 10% extra salaris. Nog eens 20 duizend medewerkers zullen hier de komende jaren van profiteren.

12) Hoe gaat u ervoor zorgen dat de politiebonden weer aan tafel komen?

Met de via de bovensectorale afspraak gecreëerde loonruimte moet het toch mogelijk zijn eventuele verschillen tussen de inzet van de bonden en mijn inzet aan de cao-tafel te overbruggen. Ik blijf mij op alle mogelijke manieren inzetten om die brug te slaan.

6 reacties op “Interview Minister / Platform Bezorgde Dienders”

 1. Wat er niet klopt en waar niemand het over heeft…

  Tot tweemaal toe wordt geopperd in het interview dat er méér moet worden gedaan voor de mensen die op straat werken, die in de voorlinie zitten of met de ‘poten in de klei’ staan. Volkomen terecht verwijst de minister naar de OVW-periodieken waarmee deze categorie (*) maar liefst 10% salarisverhoging tegemoet ziet.
  Hoezo er is niets gedaan de afgelopen jaren? Nu zijn dit 28.000 medewerkers die hier van profiteren en er komen er nog eens 20.000 bij. Uhh… ja maar waar blijft de rest van het Politie personeel in dit verhaal?

  Waar het dus fout gaat is dat NIEMAND vragen stelt over de échte verliezers van de afgelopen jaren, namelijk de categorie die niet in aanmerking komt voor OVW periodieken EN die óók al jaren dezelfde nullijn volgen. Deze categorie betreft de mensen in de Ondersteuning. Deze categorie is door de bonden in de steek gelaten destijds. Sterker nog, op de website van een bond viel te lezen dat men toch maar mooi een salarisverhoging had geregeld! Mooie reclame maar helaas niet voor iedereen dus.

  En nu? Nu worden de argumenten die daadwerkelijk gelden voor de categorie ‘Ondersteunenden’ her en der misbruikt ten behoeve van de categorie ‘Uitvoerenden’. Daarbij wordt stelselmatig niet gesproken over de categorie ondersteuning die als enige wél echt al jaren de nullijn volgt.

  De polariserende CAO-tweedeling van de Politie die destijds heeft plaatsgevonden heb ik altijd al een slechte ontwikkeling gevonden. Helaas is hierdoor behoefte ontstaan voor een nieuwe Bond die uitsluitend opkomt voor de mensen in de Ondersteuning.

  (*)
  De categorie Uitvoerenden die OVW punten genieten zou eens goed moeten worden doorgelicht.
  Het wemelt van de medewerkers die hun diensttijd achter een bureau doorbrengen en die, inherent aan hun rol, totaal geen operationele bijdrage leveren. Voorbeelden zijn talloos, zelfs hele afdelingen zijn fout gematcht waardoor de OVW periodieken zijn gaan genieten. (maar ja, wie maakt daar nou bezwaar tegen….)

 2. Ik begrijp de reactie van de minister mbt de bereikte resultaten uit het verleden, helemaal niet. Voor wat betreft de OVW periodieken, kan ik hem nog volgen, maar als het nieuwe uniform en het nieuwe dienstwapen worden opgevoerd als bereikte resultaten, blijkt pas hoe ver hij verwijderd is van de werkvloer. Het kan toch niet zo zijn dat je essentiele middelen voor het uitoefenen van je beroep, te weten een fatsoenlijk uniform en een deugdelijk vuurwapen, mee laat wegen in onderhandelingen over een CAO. Het is m.i. niets meer dan de plicht van een goed werkgever om fatsoenlijke middelen voor dienstuitvoering ter beschikking te stellen. Zoals hij het nu verwoord, klinkt het als een gunst.

 3. Ik vind het stuitend dat de minister de politie gelijk stelt met “iedereen” wanneer er wordt gesproken over doorwerken tot 67 jaar. Buiten het fysieke aspect van 40 zware jaren (als het aan hem ligt 47) speelt bij veel collega’s ook een mentaal emmertje die meer dan eens in een carriere volraakt. Het is bijna beledigend om te moeten constateren dat hij niet lijkt in te zien dat ons beroep tot een van de zwaarste in ons land behoort, terwijl wij daar op geen enkele wijze voor worden beloond. Sterker, hij merkt meerdere malen op dat politieagenten na een bepaalde leeftijd eigenlijk maar eens iets anders moeten gaan doen, misschien wel buiten de politie. Waar haalt hij het lef vandaan? Er is van de kant van de minister geen greintje waardering te vinden voor het zware werk van politieagenten. Jammer….

 4. Ik vind de opmerking dat ook de werknemer zijn verantwoordelijkheid moet nemen om eventueel buiten de politie een passende functie zoeken een trap in de rug van alle dienders.
  Je bent eerst goed genoeg om in alle situatie een stap naar voren te doen, maar als je dit niet meer kan moet je iets anders gaan zoeken desnoods buiten de politie. Kortom oprotten.

 5. Mooi verhaal van de minister. Na 40 jaar iets anders gaan doen. Er is nu al geen werk voor 50-plussers. En dan ook de verantwoordelijkheid terug leggen bij de diender. ….
  Fantastisch ook dat hij zijn waardering laat blijken door de politie nieuwe uniformen te geven en nieuwe wapens.
  Dat is toch heel normaal dat een werkgever dat verschaft !
  Al met al een mager antwoord.

 6. Allereerst lof op de wijze waarin dit tot stand is gekomen. Anderzijds dat het schriftelijk is gegaan heeft ook de beberking weer. De mogelijkheid op doorvragen van een reactie is er niet. Ik vind dit jammer omdat ik op de antwoorden van de minister wel het een en ander te vragen heb. In veel antwoorden verschuilt hij zich achter oud beleid. Dit zijn afspraken uit het verleden waarbij in die CAO onderhandelingen ook direct loon is ingeleverd. Een beetje flauw dus van de minister. Het meest flauwe is dat hij wijst naar de weinige deelnemers levensloop. Dit geeft enkel aan dat de meeste dienders hebben gekozen om hiermee hun salaris op te hogen. Hoe zou dit toch komen???
  Dit had het kabinet te denken moeten geven. Omtrent de weekenden is het toch te bizar omdat de samenleving meer in het weekend doet de politie maar extra moet komen opdraven omdit goed te begeleiden en dat voor een bedrag wat gelijk is aan slavenarbeid. Waarom betaald hij de rijksamtenaren, gevangeniswezen, douane ed. opdit gebied wel duidelijk beter. Het minimaal gelijk trekken hiervan is wel zo eerlijk. Over het gebruik van de pensioen gelden is dit duidelijk een sigaar uit eigendoos. Dit is ook duidelijk gezegd door deskundigen op dit gebeid.

  mvg Bram

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *