Meteen naar de inhoud

Stopzetten poolvoertuigen politie. Een denkfout.


bezorgdedienders@gmail.com
www.bezorgdedienders.nl
0622 – 603803

AAN:
De Korpschef van de Nationale Politie,
H.P. van Essen,
i.a.a. plv KC mevr. E.G.M. Huyzer

Den Haag, 24 juni 2022
Onderwerp: Poolvoertuigen

Geachte heer van Essen / Beste Henk,

Hierbij vragen wij als platform bezorgde dienders uw aandacht voor het volgende:

Er gaan veel zaken goed bij de politie-organisatie.

Dat neemt echter niet weg, dat er zo af en toe besluitvorming plaatsvindt die de indruk wekt, dat
de bedenkers daarvan zich mogelijk niet voldoende gerealiseerd hebben, wat de impact van dat
besluit op de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer is. Theoretisch klopt het huishoudboekje,
maar “het gezin lijdt eronder”.

Het is een besluit van die categorie dat voor ons aanleiding is om, mede gebaseerd op berichten
van collegae van de werkvloer, onze zorg daarover met u te delen. Tevens geven wij u een
voorstel met betrekking tot dat besluit en onderwerp in overweging.

Het betreft het besluit om alle huidige reserveerbare poolvoertuigen af te stoten, Het betreft één
van de aanbevelingen, genoemd onder 3.2 (Doelmatigheid, middelen en substitutie) van het
rapport Taskforce Ombuigingen 2021, met het doel om de kosten van de politie te reduceren. Het
rapport geeft overigens ook aan dat die besparing een prognose betreft. Het is dus niet zeker of die
besparing daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Wat wel zeker is, is dat het besluit veel verbazing
teweegbrengt.

Middels een flyer van de Dienst Facility Management Sector Voer- & Vaartuigen (die als bijlage is
bijgevoegd) werd in de tweede week van deze maand met de werkvloer gedeeld, dat “de
reserveerbare poolvoertuigen stoppen per 1 juli 2022” met een uitloop t/m 15 juli 2022. Niet alleen
het besluit, maar ook de wijze waarop het werd gepresenteerd en de buitengewoon korte termijn
waarop het in werking zou moeten treden, lijkt ons wat kort door de bocht.

In dat kader merken wij op dat er vooraf niet, of slechts zeer summier over dit besluit was
gecommuniceerd. Daarvan getuige o.a. het feit dat de centrale ondernemingsraad (COR) bij monde
van de secretaris van de COR, op 8 juni 2022 aangaf niets te weten van dit besluit. Op zijn verzoek
werd de betreffende flyer gescand en per mail naar hem gestuurd. Voor de werkvloer kwam dit
besluit dan ook als donderslag bij heldere hemel en wordt als niet chique ervaren.

De laatste alinea van de flyer luidt als volgt: “Mocht het niet lukken om gebruik te maken van één
van de alternatieve vervoersmogelijkheden? Ga in gesprek met collega’s en je leidinggevende om
op zoek te gaan naar een passende oplossing”.

Om in termen van de metafoor van het huishoudboekje te spreken, komt het over als ouders die
tegen de kinderen zeggen: “De huishoudportemonnee is op orde. Papa en mama vertrekken nu,
wij nemen de portemonnee mee, en jullie moeten voortaan maar zien hoe jullie gaan rondkomen”.

Samenvoegingen, schaalvergrotingen en diverse bezuinigingsoperaties in het verleden, leidden
keer op keer tot inkrimping van het wagenpark, ondanks dat de organisatie qua aantal
medewerkers groeide.

Zoals elders in onze maatschappij het geval is, was de auto ook bij de politie immers de
gemakkelijke melkkoe, in dit geval om te slachten. Uit eigen ervaring weten wij dat er momenten
zijn dat een assisterende eenheid door gebrek aan vervoer niet ter plaatse kan gaan. Het in de
flyer genoemde gebruik van alleen de onopvallende voertuigen binnen de eigen afdeling, is ons
inziens dan ook een utopie.

Mede als gevolg van de wijze waarop er aan de Nationale Politie gestalte werd gegeven, kwamen
geografische posities van veel bureaus/werkplekken beduidend verder van elkaar af te liggen,
waardoor er meer reisbewegingen worden gemaakt. Dat gebeurt met regelmaat ad hoc en met
meerdere collega’s gelijktijdig.

De coronapandemie heeft ons geleerd dat bepaalde vergaderstructuren efficiënter ingericht konden
worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van MS-teams. Een mooi hulpmiddel maar niet per
definitie een vervanging. Die wijze van vergaderen heeft ook zijn beperkingen aangetoond, maar
ook de meerwaarde van persoonlijke/warme contacten. Het gebrek aan persoonlijke contacten met
collega’s en ketenpartners wordt als verarming ervaren.

Ook het bezuinigen op en het afschalen van het aantal arrestantenverblijven heeft geleid tot
beduidend meer reisbewegingen. De ervaring heeft geleerd dat na een drukke nacht met behoorlijk
wat aanhoudingen, er bij aanvang dienst verhoorkoppels van een VVC-afdeling soms naar 5
verschillende locaties moeten reizen om hun zaak af te kunnen handelen. Dat is niet vooraf te
plannen.

De toestroom van asielzoekers heeft in het bijzonder op de afdeling AVIM veel impact. Niet alleen
collegae van die afdelingen, maar ook bijstandsverlenende collegae vanuit het blauw, reizen vaak
op onvoorziene momenten bepakt en bezakt door het land. Ook dat is niet vooraf te plannen en zal
er gebruik gemaakt moeten worden van poolvoertuigen, omdat het aantal beschikbare voertuigen
van de afdeling zelf niet toereikend is.

Er zijn veel teamaangelegenheden zoals IBT, fysieke overleggen binnen en buiten de politie,
binding etc. waar meerdere collegae gelijktijdig naartoe reizen. Het gezamenlijk reizen in een
poolvoertuig werkt kostenbesparend.

Het zal per eenheid vermoedelijk verschillend zijn, maar ook bij bijzondere dagen (denk aan
donkeredagen-offensief, Kerst- en jaarwisselingstijd), onderzoeken, evenementen, bezoeken van
hoogwaardigheidsbekleders etc. wordt er veelvuldig een beroep gedaan op de poolvoertuigen. Het
in dergelijke gevallen inhuren van auto’s, zoals nu al geschiedt wanneer het aantal beschikbare
poolvoertuigen ontoereikend is, brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

Wanneer de bovengenoemde reizen allemaal met eigen, dan wel openbaar vervoer zullen moeten
plaatsvinden, laat het zich raden wat dit aan individuele declaraties zal genereren. Zoals reeds
genoemd is het voor de organisatie vele malen voordeliger wanneer 4 collega’s per poolauto reizen
dan ieder individueel met daaruit voortvloeiende declaraties.

Daarnaast gaan er aanzienlijk minder mensuren verloren wanneer de volgende activiteiten
achterwege gelaten kunnen worden:

• Het in voorkomende gevallen reserveren, ophalen en wegbrengen van (huur)voertuigen;
• Reistijd met openbaar vervoer beduidend langer (leidt tot meeruren);
• Het opmaken van reisdeclaraties door ieder individueel;
• Verwerking van declaraties en meeruren door TC en HRM etc.

Wij beseffen dat het aspect mensuren lastig inzichtelijk is te maken en dat meting daarvan over
een langere periode zal moeten plaatsvinden. En dat is bij de overheid vaak het probleem.
Wanneer het niet direct cijfermatig inzichtelijk gemaakt kan worden, genieten die argumenten
minder belangstelling. Wij zijn er echter van overtuigd dat het op landelijk niveau om een
aanzienlijk aantal mensuren zal gaan. En dat afgezien van de teleurstelling/irritaties/ergernis die
veel collega’s, van zowel de Operationele Sterkte als van de Niet Operationele Sterkte, ervaren na
het kennisnemen van dit besluit.

Een collega, werkzaam bij de afdeling Team Facilitaire Services, vertelde dat hij en zijn afdeling het
betreurden dat de verzorging en uitgifte van poolvoertuigen kwam te vervallen. Het
serviceverlenende aspect en de prettige contacten met collega’s “vanuit het veld”, gaf hen het
gevoel dat zij op die wijze ook op dat vlak van meerwaarde in de organisatie konden zijn. Een
stukje werkvreugde, een waarde die niet in geld is uit te drukken.

Zouden we het instituut poolvoertuigen in stand moeten houden wanneer het aspect, een stukje
werkvreugde (hoe belangrijk ook), het enige aspect daarvoor was?
Wij denken van niet.
Zouden we het aspect, een stukje werkvreugde, niet moeten noemen als “plusje” bij het aantal
voordelen die het in stand houden van het instituut poolvoertuigen legitimeert?
Wij denken van niet.

Tot slot willen wij met betrekking tot de op de flyer genoemde “routekaart duurzaamheid vervoer”,
nog het volgende opmerken:

Tot onze verbazing worden er nog steeds nieuwe auto’s bij de politie afgeleverd, die voorzien zijn
van een verbrandingsmotor ten behoeve van de voortstuwing. Het contigent poolvoertuigen leent
zich, mede door de wijze waarop er van die voertuigen gebruikgemaakt wordt, er uitstekend voor
om bij vervanging over te gaan op elektrische auto’s. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. De
politie draagt bij aan vermindering van CO2 uitstoot en de medewerkers hoeven geen gebruik te
maken van eigen vervoer met verbrandingsmotor.

Reden waarom wij u in overweging geven om het besluit om te stoppen met het gebruik van
reserveerbare poolvoertuigen te herzien. Wij zijn graag bereid om het bovenstaande toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens het Platform Bezorgde Dienders
Dolf Mauritz
0622 – 603803

“Laat uw blik scherp zijn, maar uw woorden mild”

bezorgdedienders@gmail.com
www.bezorgdedienders.nl

ps

Wanneer het zo mocht zijn dat de herziening voor u onmogelijk is, als gevolg van door de overheid
opgelegde bezuinigingen, vernemen wij dat graag. In dat geval zullen wij overwegen om het
onderwerp via de 2e Kamer voor te leggen aan de minister van J&V.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *